Teetä kiinteistökatselmus kustannustehokkaasti Varsinais-Suomessa

Jos räjäytys-, paalutus- tai tärytystyöt aiheuttavat muutoksia ympäröivissä kiinteistöissä, kiinteistökatselmus toimii todisteenasi ja oikeusturvanasi. Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy tarjoaa kiinteistökatselmuspalveluja vuosikymmenien kokemuksella.

Kiinteistökatselmus on kaksivaiheinen prosessi, jossa kiinteistöt ja niiden rakenteet tarkistetaan, tulokset kirjataan ja lopuksi räjäytystyön jälkeen käydään kohteet läpi ja kirjataan mahdolliset muutokset.

Kiinteistökatselmuksen alueen laajuus määritetään tapauskohtaisesti

Ennen räjäytys-, paalutus- ja tärytystöitä sekä vanhojen rakenteiden purkutöitä tai roudan kiilaamista pitää suorittaa huolellinen rakennetarkastus, jossa ympäristörakenteet ja kiinteistöt tarkastetaan ennalta.

Tarkastusaluetta pitää laajentaa alueilla, joilla on suoritettu erittäin harvoin räjäytystöitä tai joilla räjäytystyöt kestävät pitkään. Tämä johtuu siitä, että ihmisten herkkä tärinäntuntemus voi aiheuttaa vahinkovaaran tuntemusta normaalia laajemmallakin alueella. Sama koskee myös alueita, joissa on maavaraisen perustamistavan omaavia rakenteita.

Kiinteistökatselmus sisältää seuraavat toimenpiteet kohteesta riippuen:

  • Laaditaan kirjallinen, virallinen pöytäkirja rakenteiden kunnosta, johon sisältyy asiantuntijan määrittely tarkastusalueen laajuudesta. Peruslähtökohtana kuitenkin on, että asutuskeskuslouhinnassa tarkastusalue on noin 100 metriä ja paalutus-, tiivistys- ja muissa vastaavissa töissä 50 metriä.
  • Luokittelu ja mitoitus rakenteissa olevista halkeamista
  • Tarkastuksen täydennys piirroksin, valokuvin ja videoin
  • Rakenteiden halkeamien osalle asennetaan esim. kipsisiltoja tai paperiteippiä sekä mittamerkkejä
  • Maavaraisten rakenteiden osalla suoritetaan rakenteiden korkeusaseman ja vinouksien mittaukset

Tarkastusmenetelmiä yhdistellään olosuhteiden mukaan siten, että kiinteistökatselmus antaa luotettavan kuvan myöhempää lopputarkastusta varten työsuorituksen jälkeen.

Räjäytystyön jälkeen suoritetaan ns. lopputarkastus, jossa alkutarkastuksen tilannetta verrataan sen hetkiseen tilanteeseen ja kirjataan tärinän mahdollisesti aiheuttamat vahingot ja muutokset. Tärinän aiheuttamat rakennemuutokset on erotettava normaaleista rakennusmateriaalien aiheuttamista muutoksista, joita aina myös tapahtuu ilmasto-olosuhteiden takia.

Tarkastuspöytäkirjojen perusteella voidaan todeta räjäytystöiden mahdollisesti aiheuttamat muutokset.

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy tarjoaa tehokasta palvelua kiinteistökatselmuksessa. Ota yhteyttä, niin vastaamme kaikkiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin!