Louhintatöiden ympäristöselvitykset Varsinais-Suomessa

Ennen louhintatöiden aloittamista kannattaa teettää ympäristöselvitys, jonka avulla voidaan välttyä kalliilta, työnaikaisilta vahingoilta. Selvitys antaa myös hyvän pohjan urakkalaskennalle.

Ympäristön ennakkoselvitys tulisi tehdä jo suunnitteluvaiheessa, jotta ympäristön työtä rajoittavat tekijät saadaan varhaisessa vaiheessa tietoon. Selvityksen perusteella laaditaan riskianalyysi alueelle, joka ulottuu 100 - 500 m etäisyydelle louhintatyöstä. Selvityksessä huomioidaan ohessa esitety tekijät, jotka koskevat kiinteistöä ja sen rakenteita sekä laitteita.

Ympäristöselvityksen pohjalta tehdään riskianalyysi

Selvitystyössä käytettävien tekijöiden perusteella laaditaan riskianalyysi. Riskianalyysin perusteella puolestaan määritetään toimenpiteet, joilla poistetaan häiriö- ja riskitekijät sekä estetään vahinkojen syntyminen.

Näitä toimenpiteitä ovat:

 • Määritetään rakenteille ja laitteille tärinän raja-arvot, joita ei saa ylittää.
   
 • Määritetään kohteet, joissa suoritetaan rakenteiden ennakko- ja jälkikatselmukset.
   
 • Määritetään tärinäherkkien laitteiden suojaus- ja vaimennuskohteet ja muut toimenpiteet.
   
 • Määritetään kohteet, joihin on ennakkoon ilmoitettava räjäytysajankohdat.
   
 • Määritetään enimmäismelurajat desibeleinä sairaalatoiminnalle tms, jolle melu aiheuttaa erityistä häiriöitä. Melun rajoittaminen voidaan suorittaa kompressoreiden ja porakoneiden äänenvaimentimilla ja/tai ääntä vaimentavilla suojaseinillä.
   
 • Määritetään pölynsuojaustavat kuten porakoneiden pölynkeräyslaitteet, teiden kunnossapito ja kivikasat. Myös ajotien pölynsidonta voidaan toteuttaa esimerkiksi veden avulla.
   
 • Normaalin peittämistyön lisäksi ikkunat voidaan suojata levyillä. Näin vähennetään vaarat, joita voi syntyä kivien sinkoutumisesta vaikeissa räjäytysolosuhteissa.
   
 • Selvitysten perusteella saaduista tiedoista ja raja-arvoista laaditaan erillinen kirjallinen liite, ”riskianalyysi”, johon sisältyvät karttaselvitys kohteista ja kiinteistö- sekä tärinäherkkien laitteiden luettelot.

Ympäristöselvitys huomioi myös työn kustannukset

Yllä olevien tekijöiden huomioiminen jo työn suunnitteluvaiheessa varmistaa, että louhintatyöt tehdään ja myös valvotaan asetusten ja järjestysohjeiden mukaisesti. Ympäristöselvitys on tärkeä osa työmaan turvallisuussuunnitelmaa.

On selvää, että kaikilla rakennuttajilla ei ole henkilökuntaa, jonka kokemus ja koulutus edellyttäisivät kaikkien ympäristötekijöiden asianmukaista analysointia ja raja-arvojen määritystä Tämän vuoksi tehtävissä käytetään alaan perehtynyttä asiantuntijakonsulttia. Näin myös varmistetaan, että vaatimukset ja rajoitukset on suhteutettu louhintatyön kustannuksiin.

Kun ympäristöselvitys pitää teettää asiantuntijalla, ota yhteyttä meihin!

Selvitystyössä tulisi huomioida mm. seuraavat tekijät:

Kiinteistöt ja rakenteet

 • Kiinteistön osoite ja omistaja
 • Kiinteistön käyttötarkoitus
 • Rakentamisvuosi
 • Perustamistapa
 • Kantavat rakenteet
 • Mahdolliset erityisen herkät rakenneratkaisut tai -materiaalit

Kiinteistössä sijaitsevat tärinäherkät laitteet:

 • ATK-laitteet
 • Laboratoriolaitteet
 • Sairaalalaitteet
 • Muuntamolaitteet
 • Painokonelaitteet
 • Laitteet, joiden toimintaa pöly, melu ja tärinä voivat kohtuuttomasti häiritä